STOWARZYSZENIE RODÓW GRODZIEŃSKICH

Pomysł zawiązania organizacji pożytku publicznego (fundacji, stowarzyszenia) zrzeszającej miłośników szeroko pojmowanej „Grodzieńszczyzny” i rodów zamieszkujących te obszary na przestrzeni dziejów, powstał już w czerwcu 2010 roku podczas Zjazdu Rodu Ejsmont h. Korab. Pomysł nad wyraz słuszny, jednak od pomysłu do realizacji droga jak zwykle daleka.

Oprócz wspomnianych Ejsmontów, poczesne miejsce zajmowały także rody: Tołoczko, Cydzik, Obuchowicz, Obuchowski, Lisowski, Sipowicz, Łozowicki, Bylczyński, Jurowski, Hlebowicz, Kozłowicki, Ignatowski, Hrycewicz, Hryniewicz i setki innych, których w tym miejscu nie sposób wymienić. Wszystkie te rody były od wielu wieków nierozerwalnie związane z historią Ziemi Grodzieńskiej, a w szerszym ujęciu z Wielkim Księstwem Litewskim. Współcześnie na Grodzieńszczyźnie żyje zaledwie garstka z nich, a znaczna część popadła w zupełne zapomnienie i historyczną nicość…

W dniu 4 lutego 2017 roku podczas II Zjazdu Rodu Tołoczko/Tołłoczko podjęto postanowienie o konieczności spajania historii poszczególnych Rodów Grodzieńskich w jedną nierozerwalną całość – wszystkie wymienione rody na przestrzeni wieków tworzyły hermetyczne społeczeństwo, podlegające wielu wzajemnym koligacjom rodzinnym. Tylko jako całość można rozpatrywać i badać historię tych rodów… Być może żyjący dzisiaj na całym świecie przedstawiciele poszczególnych rodów przyjmą nasz punkt widzenia i dzięki temu zachowamy historię naszych rodów od zapomnienia.

Celem stowarzyszenia będzie upowszechnianie wiedzy o dziejach Ziemi Grodzieńskiej i jej Społeczności, a także promowanie ludzi związanych z tym regionem współcześnie, jak i potomków rodzin, stanowiących przez wieki sól tej ziemi. Mamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i poparciem wielu ludzi. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o wsparcie tej idei, a chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy.

Siedziba Stowarzyszenia znajdować się będzie w Warszawie. Obecnie zawiązała się grupa założycielska składająca się z potomków kilku rodów grodzieńskich, w tym: Tołłoczko herbu Pobóg, Jurowski herbu Przyjaciel, Ejsmont herbu Korab, Bylczyński herbu Dęboróg, Cypla herbu Kościesza i innych. Na Facebook założono grupę publiczną pt. "Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich", gdzie można odnaleźć projekt statutu i inne dokumenty organizacyjne. W grupie odbywają się również dyskusje na tematy organizacyjne:

https://www.facebook.com/groups/rodygrodzienskie/

Zapraszamy także na portal rodygrodzienskie.pl

http://www.rodygrodzienskie.pl/?p=599

 

HISTORYCZNA DATA - 1 III 2017

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich stało się faktem...

W dniu 1 III 2017 roku odbyło się zebranie założycielskie, w trakcie którego zawiązano stowarzyszenie, uchwalono statut, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W zebraniu założycielskim udział wzięły łącznie 22 osoby, w tym 5 na zasadzie pełnomocnictwa. W skład Zarządu SRG weszli:

Andrzej Rybus-Tołłoczko - Prezes Zarządu
Piotr Paweł Cypla - Wiceprezes Zarządu
Rafał Jurowski - Członek Zarządu (Sekretarz)
Mariusz Zejdler - Członek Zarządu (Skarbnik)

Składkę członkowską ustalono na 200 zł/rocznie, płatne jednorazowo lub w 4 kwartalnych ratach po 50 zł. Zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu rodów Grodzieńskich serdecznie zapraszamy.

2017-03-03 ZATWIERDZONY Statut Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich